zandpoortvest 10
be 2800 mechelen
t +32 15 336 336
m (b) +32 478 811 441
m (d) +32 475 477 478

KUNST AAN ZET


Galerie Transit neemt deel aan de nieuwe renteloze kunstlening, meer info

 

Luc Dondeyne: FAVORITE THING

Original drawings in context of the new book THIRD EYE, available at 2.500 €

In de context van het nieuwe boek THIRD EYE, realiseerde Luc Dondeyne 10 unieke aquarellen/tekeningen op formaat 50 x 65 cm. Ze zijn te koop aan € 2.500, ingekaderd.
Voor meer informatie: klik op de afbeelding.

 

 

 

 

Johan Creten news

"Formes Vivantes", Musée National A. Dubouché, Limoges, France > 10.02.2020, More here!

Solo exhibition at the Villa Medici in Rome, from 27 March 2020

 

 

Please check our Facebook page

Read here our e-zines

Current exhibition:  Luc Dondeyne | AS IFS [vingerschilderijen] |
until 2 February 2020, only by appointment

Parts of Truth, 2019, oil on canvas, 150 x 110 cm

 

Luc Dondeyne staat met beide voeten stevig in de dagelijkse realiteit, en dat zie je ook aan zijn schilderkunst: ze lijkt onmiddellijk herkenbaar.  Maar schijn bedriegt, want aan de kleine trivialiteit, waaruit de meeste van zijn schilderijen vertrekken, lijkt altijd wel iets mis te zijn… Een onbestemd gevoel waar de meeste van ons wel eens last van hebben, namelijk vervreemding. Dondeyne's schilderijen bieden een mogelijkheid om dat wèl te doen: doorkijken. Maar doorkijken vergt inspanning. En oefening. En afstand. En geduld. En lef. Toevallig allemaal eigenschappen die de schilderkunst zèlf ook bezit.  De realiteit die Luc Dondeyne ons toont, kan dan ook enkel en alleen maar geschilderd worden.

 

Luc Dondeyne has both feet planted firmly in daily reality, a quality that shows in his paintings: they seem to have an immediately recognizable quality. But appearances can be deceptive; there always seems to be something wrong with the trivial details upon which most of his paintings are based... a vague feeling that has bothered most of us at some point, namely alienation. There is more going on in our daily reality than can be seen at first glance, though we are unable to put a finger on it...
Dondeyne's paintings offer us a way to give definition to that vague feeling: by looking through reality. But looking through things takes effort. And practice. And distance. And patience. And guts. As it happens, painting also has all these qualities. The reality that Luc Dondeyne shows us can only be painted.

 

Read more

 

Next exhibition:  Nikita Kadan | 09.02 - 15.03.2020 | The Beautiful Colonizer

New paintings, charcoal drawings and collages by Nikita Kadan are based on combining images which relate to three different thematic fields: fate of socialist monuments in Ukraine, destroyed during 'decommunisation politics' period which started in 2014; Ukrainian avant-garde art of 1920th and current debates about it's 'national' and 'universalist' interpretations; collective rituals of Ukrainian youth, including nationalist torchlid marches and cosmopolitain techno parties in Kyiv. Combining different visual technics and overlapping different types of images (quoted from chronicles of Ukrainian social life, from past and current political propaganda and from art history) Kadan describes complicated relations between post-Soviet rethinking of XX century experiences and zones of collective amnesia, between internationalism and nationalism, between historical and contemporary. One of central questions posed by 'The Beautiful Colonizer' is whether one can speak about the Soviet period of Ukrainian history as 'colonization' and how relevant is to look at the post-Soviet contemporaniety of the country through post-colonial lenses.
According to Katerina Gregos 'Nikita Kadan's work poignantly navigates the complicated terrain between different political ideologies, transcending their one-dimensional definitions of utopia or dystopia in order to examine the repercussions of their practices with a more objective eye. At the same time, his practice exercises a critique of the neocapitalist order that has come to replace socialist ideals and values in former Soviet countries – however flawed – that left behind a social vacuum that still remains to be filled'*. 
 The film "Documenting Cxema" by Yarema Malashchuk and Roman Himey dedicated to the biggest Rave in Ukraine will be shown as an intervention to exhibition in dialogue with the works of Nikita Kadan.

*Katerina Gregos, 'On the Politics of Transformation', 2015
From 'Nikita Kadan. Yesterday, Today, Today', edited by Transit gallery, Mechelen, 2015

NL:
Nieuwe schilderijen, houtskooltekeningen en collages van Nikita Kadan zijn gebaseerd op het combineren van beelden die betrekking hebben op drie verschillende thematische gebieden: het lot van socialistische monumenten in Oekraïne, vernietigd tijdens de periode van de 'decommunisatiepolitiek' die begon in 2014; Oekraïense avant-garde kunst van 1920 en de huidige debatten over de 'nationale' en 'universalistische' interpretaties ervan; collectieve rituelen van Oekraïense jongeren, waaronder nationalistische fakkelmarsen en kosmopolitische techno-partijen in Kiev. Door het combineren van verschillende visuele technieken en het overlappen van verschillende soorten beelden (geciteerd uit kronieken van het Oekraïense sociale leven, uit vroegere en huidige politieke propaganda en uit de kunstgeschiedenis) beschrijft Kadan gecompliceerde relaties tussen de post-Sovjet heroverweging van XX eeuwse ervaringen en zones van collectief geheugenverlies, tussen internationalisme en nationalisme, tussen historisch en hedendaags. Een van de centrale vragen die 'The Beautiful Colonizer' oproept, is of men de Sovjetperiode van de Oekraïense geschiedenis kan omschrijven als 'kolonisatie' en hoe relevant het is om de post-Sovjet-tijdperkelijkheid van het land te bekijken door middel van postkoloniale lenzen.
Volgens Katerina Gregos navigeert 'Nikita Kadan's werk schrijnend op het ingewikkelde terrein tussen verschillende politieke ideologieën, waarbij ze hun eendimensionale definities van utopie of dystopie overstijgt om de gevolgen van hun praktijken met een objectiever oog te onderzoeken. Tegelijkertijd oefent zijn praktijk een kritiek uit op de neokapitalistische orde die in de plaats is gekomen van de socialistische idealen en waarden in de voormalige Sovjetlanden - hoe gebrekkig ook - die een sociaal vacuüm hebben achtergelaten dat nog moet worden opgevuld'*. 
 De film "Documenting Cxema" van Yarema Malashchuk en Roman Himey gewijd aan de grootste Rave in Oekraïne wordt getoond als een interventie bij de tentoonstelling in dialoog met het werk van Nikita Kadan.

*Katerina Gregos, 'Over de politiek van de transformatie', 2015
Van 'Nikita Kadan. Gisteren, Vandaag, Vandaag', uitgegeven door galerie Transit, Mechelen, 2015.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator

FR:
Les nouvelles peintures, dessins au fusain et collages de Nikita Kadan sont basés sur la combinaison d'images qui se rapportent à trois domaines thématiques différents : le destin des monuments socialistes en Ukraine, détruits pendant la période de " politique de décommunisation " qui a commencé en 2014 ; l'art d'avant-garde ukrainien des années 1920 et les débats actuels sur ses interprétations " nationales " et " universalistes " ; les rituels collectifs de la jeunesse ukrainienne, y compris les marches aux flambeaux nationalistes et les partis techno cosmopolites à Kiev. En combinant différentes techniques visuelles et en superposant différents types d'images (citées des chroniques de la vie sociale ukrainienne, de la propagande politique passée et actuelle et de l'histoire de l'art), Kadan décrit les relations compliquées entre la repensée post-soviétique des expériences du XXe siècle et les zones d'amnésie collective, entre l'internationalisme et le nationalisme, entre l'historique et le contemporain. L'une des questions centrales posées par " Le beau colonisateur " est de savoir si l'on peut parler de la période soviétique de l'histoire ukrainienne comme d'une " colonisation " et s'il est pertinent de considérer la contemporanéité post-soviétique du pays à travers des perspectives post-coloniales.

Selon Katerina Gregos, " le travail de Nikita Kadan navigue de manière poignante sur le terrain compliqué entre différentes idéologies politiques, transcendant leurs définitions unidimensionnelles de l'utopie ou de la dystopie afin d'examiner les répercussions de leurs pratiques avec un œil plus objectif. En même temps, sa pratique exerce une critique de l'ordre néocapitaliste qui est venu remplacer les idéaux et les valeurs socialistes dans les pays de l'ex-Union soviétique - aussi imparfaits soient-ils - qui ont laissé derrière eux un vide social qui reste à combler "*. 

 Le film "Documenting Cxema" de Yarema Malashchuk et Roman Himey consacré à la plus grande Rave d'Ukraine sera présenté comme une intervention à l'exposition en dialogue avec les œuvres de Nikita Kadan.

*Katerina Gregos, "On the Politics of Transformation", 2015
De Nikita Kadan. Yesterday, Today, Today', édité par la galerie Transit, Malines, 2015

 

| Galerie Transit nam deel aan de Open Monumentendag 2019  |  Klik hier voor een tekst over het art-deco huis van 1934

Met dank aan de 236 bezoekers die dag voor hun en­thou­sias­me!

 

 

More in Mechelen

Museum of the Moon in St. Romboutskathedraal Mechelen > 29.12.2019
 
De Garage: Openingsuren: Donderdag tot zondag | 13:00 - 18:00
 
CC Mechelen: Openingsuren: Donderdag tot zondag | 13:00 - 18:00
Frederik Buyckx, Horse Head,  > 05.01.2020
Made in Mechelen: André Sollie, Het ijzelt in juni, 11.01.2020 > 16.02.2020
 
 
The Neverending park > 15 maart 2020
 
 

 


Transit gallery opening hours from 1. September 2019

Open:  Friday, Saturday & Sunday 2 - 6 pm, or by appointment

Open:  vrijdag, zaterdag en zondag 14 - 18 u, of na afspraak

 

Transit art gallery

ENG
Transit was founded in 1988 in Leuven, Belgium by Dirk Vanhecke and Bert de Leenheer. The gallery moved to Mechelen in 1998.
Transit exhibits and promotes contemporary art.
The gallery is housed in an art déco building (1934) where art works are shown in an informal context.
Transit believes that every way of expression that an artist chooses can be a valid way, therefore different ways of expression (painting, drawing, photography, performance, sculpture, installation, video, audio, concept, ...) can find their place in the gallery and in the office that also serves as permanent exhibition space.

NL
Transit werd opgericht in Leuven in 1988 door Dirk Vanhecke en Bert de Leenheer. In 1998 verhuisde de galerie naar Mechelen.
Transit toont en promoot internationale aktuele kunst en organiseert tweemaandelijks nieuwe tentoonstellingen.
De galerie is deel van een art deco gebouw uit 1934.
In deze woning én in de tuin kan de bezoeker permanent verschillende werken ontdekken van de kunstenaars die sedert 1988 in Transit exposeerden.

 

 

Transit thanks following sponsors:

CORSENDONK

 

Transit invites you to visit the site of BAM, the Flemish institute for visual, audiovisual and media art.

 

Other venues in Mechelen | kunstlokaties in Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen

Musea Mechelen

our location: lat/long 51.025214526099965 /4.488365650177002

 

Allart Lakke Kokopilau Allart Lakke over Kokopelli